Před více než rokem spustil magistrát města ve spolupráci s Hradeckými službami projekt Třídíme v Hradci. Jeho cílem je postupné snižování množství odpadu bez dalšího využití, který je nutné ukládat na skládkách. V rámci projektu došlo v lokalitách s převažující zástavbou rodinných domů k úpravě intervalu svozu odpadu a každá domácnost dostala nově možnost zažádat o vlastní nádobu na plast (žlutá) a papír (modrá). Třídění se tak pro mnoho obyvatel stalo dostupnější a pohodlnější. A jaké jsou výsledky?

„Od loňského dubna se do projektu zapojilo celkem 4.860 domácností, což představuje více než polovinu rodinných domů v Hradci Králové. Rozdali jsme 3.265 nádob na papír a 4.383 nádob na plast. Z vyhodnocení vyplývá, že tento způsob motivace občanů je dobrou cestou ke snižování množství směsného odpadu. Jen za rok 2016 pozorujeme úbytek přes 1.200 tun netříděného odpadu, což znamená, že v oblastech zapojených do projektu se podařilo snížit množství produkovaného netříděného odpadu na polovinu. Zároveň došlo k nárůstu tříděného odpadu, a to o 21 % u papíru, 62 % u plastů a 15 % u biologicky rozložitelného odpadu,“ popisuje nad očekávání dobré výsledky Jindřich Vedlich, náměstek primátora pro rozvoj města.

Do projektu Třídíme v Hradci je v současné době zapojena zhruba čtvrtina obyvatel našeho města. Cílem hradecké radnice je v následujících letech zvýšit počet participujících obyvatel, a to rozšířením zájmového území i na oblast sídlišť a zástavby s bytovými domy. „Je nutné hledat další nástroje k tomu, aby i obyvatelé sídlišť a činžovních domů změnili své návyky a přístup k třídění odpadů. Nyní uvažujeme nad několika variantami a pilotní projekty bychom chtěli zahájit v dohledné době,“ doplňuje náměstek Vedlich, do jehož gesce náleží i odpadové hospodářství.

Právě v zástavbě bytových domů je produkována největší část komunálního odpadu. Jednou z uvažovaných metod pro podporu třídění je pořízení speciálních tašek, které obyvatelům usnadní nakládání s odpady a jejich třídění přímo v domácnostech. Každodenní přítomnost sběrných prostředků přímo v bytě a jejich pravidelný odvoz povede k dalšímu zvýšení množství vytříděného odpadu ve městě. Díky tomu bude i v budoucnu možné plnit povinnosti města při nakládání s odpady, snižovat množství odpadu určeného ke skládkování a tím i zajistit příznivou cenu, kterou občané za odpadové hospodářství platí. Tato slova potvrzuje i Karel Vít, vedoucí odboru strategického plánování a projektového řízení na magistrátu města. „Úkolem magistrátu je vytvořit takové podmínky a prostředí, které bude motivovat ke třídění odpadů. Například právě formou zachování nízkých plateb za nakládání s odpady.“