Veřejná správa

 Veřejná správa.

(Student/ka vysvětlí obsah pojmu veřejná správa vč. pozitivního a negativního vymezení veřejné správy. Student/ka se dále zaměří na subsystémy veřejné správy a vysvětlí pojem legalita veřejné správy.)

Organizace veřejné správy. 

(Definice a vymezení veřejné správy, zásady fungování, možné způsoby vzniku, systémy místní správy, charakteristika moderního státu, typy státních orgánů, znaky a funkce obce.)

 Státní správa a samospráva.

(Student/ka vysvětlí obsah pojmu státní správa a samospráva a vymezí je vzájemně vůči sobě. Student/ka se dále zaměří na zakotvení právní úpravy státní správy a samosprávy jednak v ústavním pořádku České republiky a jednak v dalších právních normách.)

Správní právo. 

(Student/ka charakterizuje postavení správního práva v systému práva, dále popíše předmět a prameny správního práva).

Správní akty, správní rozhodnutí.

(Student/ka vysvětlí obsah pojmu správní akt a popíše členění správních aktů. Student/ka se dále zaměří na správní rozhodnutí, jeho náležitosti, lhůty pro vydání rozhodnutí, oznámení rozhodnutí, druhy rozhodnutí, právní moc a vykonatelnosti, opatření proti nečinnosti a nicotnost rozhodnutí).

Odvolaní a rozklad. 

(Student/ka vysvětlí obsah pojmů odvolání a rozklad a jejich vzájemné odlišení. Dále popíše dva účinky odvolacího řízení a možná rozhodnutí odvolacího orgánu.)

Veřejnoprávní smlouvy.

 (Student/ka vysvětlí obsah pojmu veřejnoprávní smlouvy a její ukotvení v právním řádu ČR, dále popíše druhy veřejnoprávních smluv, způsoby jejich uzavírání, přezkoumání jejich souladu, jejich změny a vymáhání závazků z nich plynoucích.)

Státní občanství.

(Student/ka vysvětlí obsah institutu státního občanství a jeho právní úpravu v ČR, dále se zaměří na jeho nabývání a pozbývání a úlohu veřejné správy v procesu udělování státního občanství.)

Ochrana osobních údajů ve veřejné správě.

(Student/ka popíše systém ochrany osobních údajů a jejich ukotvení v právním řádu ČR. Student/ka se podrobně zaměří na aplikaci pravidel ochrany osobních údajů ve veřejné správě.)

 Veřejná služba a státní služba.

(Student/ka vysvětlí obsah pojmů a jejich vzájemný vztah, popíše hodnoty a principy veřejné služby a historický vývoj. Student/ka uvede systémy veřejné služby v zemích EU a detailně popíše systém veřejné služby v ČR.)

Zásady fungování veřejné správy. 

(Student/ka definuje základní principy fungování veřejné správy, způsoby vzniku orgánů veřejné správy, působnost orgánů veřejné správy, typy orgánů veřejné správy, charakteristika moderního státu.)

Dějiny veřejné správy v Českých zemích. 

(Student/ka charakterizuje vývoj státních a regionálních institucí v historii ČR.)

Plánování ve veřejné správě.

(Student/ka popíše funkci a význam plánování pro veřejnou správu, popíše právní ukotvení plánovacích procesů, organizační strukturu plánování na jednotlivých úrovních veřejné správy, popíše typy plánů a vlastnosti dobře formulovaného cíle.)

Kontrola ve veřejné správě.

(Student/ka vysvětlí obsah pojmu, popíše cíle, systémy a techniky kontroly ve veřejné správě. Student/ka dále popíše způsoby vnější kontroly veřejné správy v ČR.)

Finanční kontrola ve veřejné správě.

(Student/ka vysvětlí obsah pojmu, popíše cíle, systémy a techniky finanční kontroly ve veřejné správě a její právní ukotvení. Student/ka dále popíše organizaci finanční kontroly v ČR.)

Metody a techniky řízení ve veřejné správě.

(Student/ka vysvětlí obsah pojmu, specifika a cíle řízení ve veřejné správě a dále popíše jednotlivé styly a systémy řízení, které se ve veřejné správě užívají.)

Řízení lidských zdrojů ve veřejné správě.

(Student/ka představí jednotlivé fáze procesu řízení lidských zdrojů a zaměří se na specifika péče o zaměstnance ve veřejné správě a její právní ukotvení. Student/ka zmíní trendy personálního managementu ve veřejné správě.)