Hradecký deník | 5.9.2017 | Rubrika: Hradecko a okolí | Strana: 2 | Autor: (red) | Téma: Magistrát města Hradec Králové

Správa železniční a dopravní cesty připravuje zdvoukolejnění trati mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. První etapa mezi Opatovicemi nad Labem a Stéblovou je již dokončena, další etapy jsou v přípravě. Na projekt, ale i na téma budoucnosti kaštanové aleje, proti jejímuž vykácení bojují místní, jsme se zeptali Jindřicha Vedlicha, náměstka primátora pro rozvoj města.

* Na úvod základní otázka. Proč město Hradec Králové potřebuje dvoukolejné napojení na Pardubice?

Připravovaná modernizace trati a její zdvoukolejnění znamená lepší vazbu města na vnitrostátní i mezinárodní železniční koridory. Hradec Králové získá lepší postavení v rámci železniční sítě, což přinese vyšší atraktivitu města nejen pro obyvatele a návštěvníky, ale také pro zaměstnavatele. Na tento projekt jsou navíc navázány další úpravy regionálních tratí do Jičína, Jaroměře či Chocně. Z uvedených důvodů vyslovili projektu podporu zástupci všech politických stran v hradeckém zastupitelstvu, město Pardubice, Královéhradecký i Pardubický kraj.

* V čem spatřujete hlavní přínosy pro cestující?

Zejména ve vyšší četnosti a kapacitě spojů, lepší návaznosti na nadřazené koridory a zkrácení cestovních dob. Zároveň dojde ke zlepšení komfortu dopravy, kdy je v plánu pořízení nových souprav pro obsluhu modernizované železniční trati. Podstatné je také zvýšení bezpečnosti díky eliminaci rizika srážky vlaků a zvýšení stupně zabezpečení všech přejezdů na trati. Součástí projektu je navíc i rozsáhlá přestavba železniční stanice Hradec Králové hl.n. včetně výstavby nového nástupiště, zřízení nové zastávky Březhrad a opravy stávajících zastávek. Při stavbě dojde k realizaci protihlukových opatření a díky dohodě města a SŽDC bude opraven a rozšířen kuklenský podjezd, přičemž město se bude podílet jen zlomkem nákladů. Přínosů je ale daleko více, toto jsou jen ty nejpodstatnější.

* Kdy by se tedy první cestující mohli svézt po modernizované trati?

V současné době projekční společnost SUDOP ve spolupráci s městem dokončila dokumentaci pro inženýrskou činnost a je zažádáno o posouzení vlivu stavby na životní prostředí, takzvaný posudek EIA. Zahájení výstavby předpokládáme v roce 2019 a její dokončení o dva roky později. Tedy za předpokladu, že nedojde k žádným větším komplikacím.

* Máte na mysli něco konkrétního?

Veřejně prospěšná stavba tak velkého rozsahu znamená zásah do území. Příkladem je kolize druhé koleje s jírovcovou alejí v ulici Opatovická. Bylo sice prověřováno i alternativní umístění, avšak toto řešení ztroskotalo na nesouhlasech majitelů soukromých pozemků. Město se již v květnu 2016 sešlo s projektantem a členy nově vzniklého spolku Kaštanka, jehož cílem byla minimalizace zásahu do aleje. Závěr byl takový, že bude zachována jedna řada kaštanové aleje a město zároveň zajistí studii náhradní výsadby přímo na Pražském Předměstí. Z následných jednání a vyjádření zástupců spolku bohužel vyplynulo, že jejich cílem je v první řadě celý projekt zastavit, a to i za použití metod, které bych označil za nečestné.

* Nečestné? Mohl byste to nějak rozvést?

V rozporu s původním prohlášením nyní spolek bojuje proti samotnému záměru zdvoukolejnění. Členové spolku hovoří o „nulových výsledcích jednání“, přitom kompromisy ze strany SŽDC a magistrátu odmítají. Členové si často stěžují na „nedostatek informací“, přitom proběhla řada schůzek a jsou poskytovány údaje včetně dokumentací a posudků. Jádro problému však spatřuji ve snaze manipulovat veřejné mínění na základě strachu. Někteří zástupci spolku ve svém okolí vědomě šíří nepodložené zprávy o poklesu ceny nemovitostí, o rušení dětského hřiště, hrozí kamionovou dopravou ve vilové čtvrti a zhoršením životní úrovně, úbytkem vody ve studních v širokém okolí či rušením neexistujících přechodů. Došlo také na osobní útoky. Jedná se jednoznačně o způsob boje, který je za hranou přijatelných mezilidských vztahů.

* Chtěl byste něco říci závěrem? Možná nějaký vzkaz pro obyvatele města?

Díky odboru památkové péče víme, že s „kladením druhých kolejů“ počítal již František Josef I. ve své vyhlášce z roku 1856, rozšíření koridoru je vyznačeno i v Gočárových plánech z roku 1926 a pamětníci hovoří o vysazení Kaštanky jakožto o opatření proti zastavění území. Nyní, když je vůle státu ke zdvoukolejnění trati a zároveň jsou přiděleny finanční prostředky, realizace je ohrožena nezodpovědným přístupem několika málo osob. Apeluji, abychom se snažili dohodnout na co nejvýhodnějším řešení pro obyvatele Pražského Předměstí, nikoliv na hledání cest pro zastavení projektu. Naopak, společným zájmem všech Hradečanů by měla být snaha využít této jedinečné příležitosti, díky které může Hradec Králové získat miliardové investice do své infrastruktury a zlepšit své postavení v rámci České republiky. Jde o budoucnost nás všech.