Z důvodu neplatnosti smlouvy a prodlení v plnění harmonogramu prací až o tři měsíce město Hradec Králové vyzvalo společnost Prima k ukončení stavebních prací na rekonstrukci hradecké ZUŠ Střezina a předání staveniště. Zastupitelé o tom rozhodli na svém úterním zasedání.

„Jde o jediný možný způsob, jak situaci co nejrychleji vyřešit a umožnit tak v rekonstrukci ZUŠ pokračovat, i když to znamená její další zdržení. Věřím, že se brzy podaří nalézt shodu na vzájemném vypořádání za již provedené práce. Současně chceme co nejdříve zahájit proces výběrového řízení na novou stavební firmu. Rekonstrukce by se mohla znovu zahájit bohužel až v příštím roce,“ říká náměstek primátora Jindřich Vedlich, odpovědný za městské investice.

Společnost Prima podpisem smlouvy o dílo z prosince minulého roku deklarovala, že provede rekonstrukci ZUŠ Střezina v požadovaném rozsahu za nabídnutou cenu 154,5 mil. Kč bez DPH. Společnost převzala staveniště, avšak průběh stavebních prací neodpovídá časovému harmonogramu. „Například s opravou exteriérů budov je firma ve více než tříměsíčním zpoždění a situace není o mnoho lepší ani v případě ostatních stavebních prací,“ vysvětluje Vedlich. Dalším důvodem k výzvě stavební firmě k ukončení stavebních prací je odmítnutí společnosti Prima uzavřít správné znění smlouvy. Formální chybou došlo k podpisu odlišného znění smlouvy, než bylo součástí nabídky uchazeče ve veřejné soutěži. Město Hradec Králové mělo zájem napravit tuto nesrovnalost a odstranit jakékoli pochybnosti o tom, jak jsou vztahy mezi městem a touto stavební firmou upraveny, a v květnu na svém zasedání zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo ve znění, v jakém měla být tato smlouva uzavřena již po ukončení zadávacího řízení. Společnost Prima však ve stanovené lhůtě předložený návrh nepřijala.

Společnost Prima zároveň městu Hradci Králové po rozhodnutí zastupitelstva oznámila odstoupení od smlouvy z důvodů nedostatků v projektové dokumentaci. K tomu dodává náměstek Vedlich: „Firma opakovaně deklarovala, což můžeme doložit, že se pečlivě seznámila s projektovou dokumentací a sdělila, že je podle ní připravena investiční akci rekonstrukce ZUŠ realizovat. Firma dokonale znala předmět plnění, kdy většinu ze 155 dotazů vznesených v rámci žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám ve lhůtě pro podání nabídek podala právě Prima. Lhůta pro podání nabídek byla ukončena až po zodpovězení všech dotazů, tedy všechny zúčastněné společnosti měly veškeré požadované informace. Nikdo z uchazečů nevznesl námitky ani nerozporoval zadávací podmínky. Takže bylo zcela jasné, že projektovou dokumentaci, která byla podkladem pro výběrové řízení, firma zná, souhlasí s ní a na základě ní poslala nabídku,“ připomíná Vedlich. Součástí nabídky byla i položka v rozpočtu ve výši 576 tis. korun na úpravu realizační dokumentace, ke které v průběhu takto velkých investic dochází a řeší se tím zpřesnění v projektu. Úpravy dokumentace, které požaduje společnost Prima, by však podle města byly v rozporu s ukončenou soutěží na zhotovitele stavby. „Je zcela zřejmé, že se podle dokumentace stavět dá. Nepopíráme, že obsahuje dílčí chyby, které se objeví v každém větším projektu, ale ty mohou být odstraňovány v rámci kontrolních dnů, kterých se vždy zúčastní i zástupce projekční firmy, který připomínky upravuje v projektu,“ dodává náměstek primátora Vedlich.