Před několika týdny začala rekonstrukce benzínové stanice v Opatovicích nad Labem. To by pro většinu Hradečanů nebyla příliš zajímavá informace, kdyby ovšem přes benzinku nevedl příjezd do obce ze směru od Hradce Králové.

Problém začal ve chvíli, kdy vedení Opatovic n. L nesouhlasilo s technickým řešením sjezdu na Hradubické silnici (I/37), který by dopravně obsloužil řidiče směřující do Hradce Králové i do Pardubic. Naopak prosazení současné podoby sjezdu, bez možnosti napojení na směr Pardubice, znamenalo prakticky vyslovení souhlasu k tomu, aby doprava od Vysoké nad Labem a jihovýchodní části Hradce Králové směřující na D11 nebo Pardubice, projížděla skrz obec. Hradec Králové byl v tomto případě spíše divákem, protože Opatovice n. L., předmětný úsek silnice i sjezd samotný se nacházejí na území Pardubického kraje. Město nemá mnoho nástrojů, kterými by mohlo ovlivňovat dopravní koncepce na území sousedních obcí či krajů.

Důsledkem této nevyřešené situace je, že se dnes tisíce řidičů využívajících cestu podél Opatovického kanálu musí vracet po Hradubické silnici až k nadjezdu u Březhradu, kde se mohou otočit, nebo volí cestu přes vnitřní okruh města. Oboje navyšuje počty ujetých kilometrů a zbytečně tak přitěžuje dopravě, životnímu prostředí a také prodlužuje čas na cestě.

Řešení odklánějící dopravu z Opatovic n. L. a zároveň zachovávající možnost napojení na Hradubickou silnici přitom bylo připraveno. Spočívalo v propojení bývalé státovky s malým kruhovým objezdem na jižním okraji obce, případně protažení této komunikace pod Hradubickou silnicí a její napojení na mimoúrovňovou křižovatku I/37 a D35. Město Hradec Králové nabídlo také další možnost, a to technické řešení pro zobousměrnění křižovatky u benzinové stanice, které by bylo vhodné jak pro dopravu z Hradce Králové, tak i dopravu samotných obyvatel Opatovic n. L. Bohužel, ani jedno z navržených řešení nekorespondovalo se zájmy vedení obce. Situaci mohl vyřešit i sjezd z budované D35 u obce Bukovina n. L., který však rozhodnutím ŘSD nebude realizován.

Vyjmenované možnosti představují způsoby, jakými bylo možné situaci řešit koncepčně a v přijatelném časovém horizontu. Z dlouhodobého pohledu je řešením vybudování tzv. Jižního propojení mezi Hradubickou silnicí (křižovatka u Makra) a silnicí mezi HK a Vysokou nad Labem. Toto propojení by umožnilo připojit jihovýchodní část města na Hradubickou silnici a tedy i na D11 a D35. Jedná se však o velmi náročnou dopravní stavbu vyžadující značné investice. Přesto, že o výstavbu propojky Hradec Králové intenzivně usiluje, je zakreslená v návrhu připravovaného územního plánu a město je ochotné se podílet i finančně, ŘSD ani Královéhradecký kraj nyní s realizací nepočítají. Naopak v případě tzv. Jižní spojky, tedy spojnice D11 s Hradubickou silnicí, došlo k výraznému posunu a schválení projektu ze strany ŘSD. Jedná se o významný úspěch Hradce Králové. Jižní spojka po dokončení významně uleví dopravě v Kuklenách a zlepší dopravní napojení části města na Hradubickou silnici. Jižní spojka i Jižní propojení jsou však náročné dopravní stavby, jejichž příprava bude s ohledem na různé zákonné lhůty trvat řadu let.

Závěrem zbývá jen dodat, že uzavření průjezdné čerpací stanice v Opatovicích n. L. a znemožnění příjezdu do obce z tohoto směru je pouze důsledkem dlouhodobé neochoty nalézt společné řešení. Obviňování starosty Opatovic n. L., že současná dopravní situace je vyvolána špatnou nebo chybějící dopravní strategií města Hradec Králové, je pak špatným vtipem. Hradec Králové je jasným svědectvím města, které vyrostlo na precizních dopravních koncepcích a je tomu tak i nadále. V Hradci Králové víme, že zvýšenou dopravu je nutné řešit systémově, nikoliv umisťováním zákazových značek. Je třeba si uvědomit, že obětí současného stavu jsou nejen obyvatelé Hradce Králové a Vysoké nad Labem, ale také samotní obyvatelé Opatovic nad Labem.