Výlet do historie

Dobré dopravní napojení je důležité pro každé město. V průběhu historie vznikala nejvýznamnější sídla na obchodních či poutních stezkách, ale i rozvoj těch menších byl zcela závislý na vzdálenosti od nebližší cesty. V 19. století, s nastupující průmyslovou revolucí, došlo k výrazným změnám v životech všech lidí. Hlavním nositelem těchto změn byla železnice. Města s vybudovaným železničním napojením zažila nebývalý rozvoj a stala se z nich významná hospodářská a správní centra. Rychlé a spolehlivé dopravní spojení umožnilo rozvoj v širším okolí měst, propojení předměstí a vzdálenějších sídel. Tato dopravní revoluce vedla ke vzniku moderních metropolí a současného způsobu života. S rostoucím počtem obyvatel, technickým pokrokem a specializací výroby se dobré dopravní napojení stalo ještě významnějším. Ve 20. století pak osobní automobily a autobusy vyplnily mezery mezi železničními koridory a umožnily vzniknout dopravním sítím tak, jak je známe dnes.

Přesto, že se v dnešní době přemisťujeme pomocí moderních dopravních prostředků, význam cest zůstává stejný. Města s dobrým napojením získávají předpoklady pro další rozvoj a kvalitní život jejich obyvatel, naopak města mimo hlavní dopravní trasy stagnují a mohou se potýkat s řadou problémů. Dobré silniční, železniční, případně letecké napojení na nadřazené dopravní sítě je v dnešním světě nezbytnou podmínkou rozvoje města.

Bahnkarte_CZ_1849

Mapa evropské železniční sítě z roku 1849 (po kliknutí mapa ve velkém rozlišení)

Modernizace železniční trati HK-Pardubice

V České republice v posledních letech, po vzoru vyspělých států, dochází k významnějším investicím do železniční infrastruktury. V západní Evropě již před desítkami let pochopili, že úlohu železniční dopravy je třeba podpořit a investovat do ní. Uvědomili si, že je výhodné posilovat roli městské a příměstské železnice a budovat dálkové vysokorychlostní koridory. Tento způsob osobní i nákladní přepravy je rychlý a bezpečný. Železniční doprava má zároveň nižší dopady na životní prostředí, modernizované tratě a nové vlakové soupravy jsou méně hlučné a nabízí komfortní cestování i minimální vliv na život v blízkosti železnice. Projekt na modernizaci železniční trati Hradec Králové – Pardubice jde v souladu s tímto trendem.

Koridor pro zdvoukolejnění trati je vymezen v aktuálně platných dokumentech územního plánování na úrovni města, kraje i státu. S rozšířením železničního koridoru na Pardubice však bylo počítáno již v územních plánech města Hradec Králové v letech 1924 a 1926, tedy daleko předtím, než došlo k zástavbě Pražského Předměstí.

Význam projektu si vedení města velmi dobře uvědomuje. Modernizaci a zdvoukolejnění trati podporují zastupitelé města. Jedná se o jedinečnou příležitost, díky které může Hradec získat lepší napojení na národní i mezinárodní železniční koridory a tím zlepšit svou pozici v rámci České republiky. Existuje však i úzká zájmová skupina obyvatel, kteří jakýkoliv posun a rozvoj odmítají. Bohužel, zákony České republiky odpůrcům projektu dávají mnoho možností, jak stavbu ovlivnit či zdržet. Tito odpůrci nevidí život města v širších souvislostech, neuvědomují si možné důsledky svého počínání.

IMG_9858(1)

Základní upravovací plán z roku 1926

Bez rozvoje to nejde

Město je nutné chápat jako organismus, jehož funkce je třeba řešit v souvislostech. Současná podoba Hradce Králové je výsledkem několika staletí postupného rozvoje. V minulosti hrálo významnou roli zrušení pevnosti a přivedení železnice, které umožnily rozšíření města i nové investice. Po první světové válce se díky skvělým architektům a urbanistům Hradec Králové změnil na Salon první republiky. Za minulého režimu došlo k výraznému nárůstu obyvatel. V době porevoluční se jako významná ukázala obnova veřejných prostor a funkcí města. Všechny fáze vývoje jsou velmi odlišné, avšak mají jedno společné – město se neustále mění tak, jak se mění potřeby jeho obyvatel a technologické možnosti společnosti.

Je velmi nebezpečné uvěřit tomu, že zakonzervování současného stavu by bylo přínosem. Naopak, pokud nebude ve městě docházet k investicím do nového bydlení, dopravní a jiné infrastruktury, nebudou vznikat pracovní příležitosti, bude postupně docházet ke snižování kvality života a Hradec Králové přijde o statut místa, kde se dobře žije.

DSC_2081

Hlavní nádraží Hradec Králové