Dne 1. května 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie. Kromě řady nových příležitostí a výzev se českým městům otevřela možnost podpořit svůj rozvoj prostřednictvím evropských fondů.

V Hradci Králové došlo, díky aktivnímu využívání příležitostí spojených s evropskými dotacemi, k výraznému nárůstu investic do veřejných prostor, infrastruktury, k rozvoji zaměstnanosti i zvyšování úrovně vzdělávání, zdravotnictví a dalších oblastí každodenního života. Celkem se od roku 2009 podařilo spolufinancovat řadu městských projektů v rámci Integrovaných plánů rozvoje města (dále IPRM) cílených na centrum města a Benešovu třídu. V rámci IPRM cíleného na širší centrum předložilo Statutární město Hradec Králové celkem 16 úspěšně ukončených projektů. Nositelem dalších významných investic v rámci IPRM byl Královéhradecký kraj (rekonstrukce Gymnázia Josefa Kajetána Tyla, stavební úpravy Galerie moderního umění, rekonstrukce historické budovy bývalého ústavu hluchoněmých) a Skautské středisko K. Šimka (stavba Skautského domu). Celkem se jednalo o projekty za více než 1 mld. Kč, přičemž dotace přesáhla částku 580 mil. Kč.

Mimo projektů města a dalších institucí bylo umožněno čerpání i jiným žadatelům o dotace, a to v rámci Tematických operačních programů (dále TOP). Nyní město eviduje na 63 TOP projektů v celkové hodnotě 1,36 mld. Kč, přičemž finanční podpora z EU dosáhla 1,25 mld. Kč. Častými žadateli v rámci TOP byla například Univerzita Hradec Králové, Univerzita Karlova, Fakultní nemocnice HK a další veřejné i soukromé instituce.

Následující text shrnuje informace o významných investičních projektech, které se v našem městě podařilo v posledních letech realizovat za přispění Evropské unie a jejichž nositelem bylo Statutární město Hradec Králové.

Rekonstrukce domu U Špuláků

Historický dům U Špuláků, který stojí na Velkém náměstí, prošel v letech 2009 až 2011 kompletní rekonstrukcí. Ta zahrnovala generální opravu všech prostor, včetně rekonstrukce zcela nebo zčásti zasypaného sklepení. Prostory tohoto objektu jsou nyní využívány především jako obřadní síň a reprezentativní prostory města. Dům je po rekonstrukci opět okrasou historického města. Rekonstrukce a přístavba se v kategorii občanské vybavenosti stala Stavbou roku Královéhradeckého kraje 2013. Porota ocenila zejména cit pro zachování barokního rázu domu v jeho nadzemní a podzemní části i návaznost moderní dostavby. Celkové náklady rekonstrukce dosáhly 53,2 mil. Kč (z toho dotace 22,9 mil. Kč).

Rekonstrukce městských hradeb

Cílem projektu byla komplexní rekonstrukce městských hradeb a terasových zahrad, které chátraly řadu let. Součástí stavby bylo statické zajištění opěrných stěn, rekonstrukce historických opěrných zdí teras, vybudování nových opěrných zdí teras, vytvoření a osazení kašen a uměleckých děl, osazení zahrady mobiliářem, proražení nového vstupu ze schodiště Bono publico a samozřejmě celkové sadové úpravy. Stavba probíhala od května 2009 do října 2011 a celkové náklady činily 51,7 mil. Kč (z toho dotace 17,2 mil. Kč).

Rekonstrukce teras pod Kanovnickými domy

Také rekonstrukce teras pod Kanovnickými domy znamenala zpřístupnění historické a velmi atraktivní části města. Cílem projektu byla celková rekonstrukce teras nacházejících se vedle krajského úřadu, doplnění chybějících částí schodišť, vytvoření komunikačních a travnatých zón, osázení teras stromy, drobnou zelení a stavbami. Oprava probíhala v letech 2010 a 2011, přičemž celkové náklady dosáhly 19,9 mil. Kč (z toho dotace 13,7 mil. Kč).

Rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe

Dalším významným projektem v centru města se stala obnova náplavky na pravém břehu Labe v centru města Hradec Králové od Tyršova mostu k Hučavému jezu. Předmětem rekonstrukce byla úprava stávajících vstupů a výstavba nového hlavního vstupu z prostoru předmostí Pražského mostu, úprava na bezbariérový přístup na obou koncích pěší promenády, dále úprava povrchů, instalace mobiliáře a zřízení osvětlení. Stavba proběhla v druhé polovině roku 2012 a Hradečanům začala sloužit od ledna 2013. Od té doby se v lokalitě konala celá řada zajímavých výstav a jiných akcí, jejichž cílem je návrat společenského života do veřejných prostranství. Celkové náklady oprav dosáhly 10,8 mil. Kč (z toho dotace 8 mil. Kč).

Rekonstrukce sportovního areálu Bavlna

V letech 2010 až 2012 proběhla komplexní rekonstrukce sportovního areálu Bavlna. Došlo k zřízení sportoviště pro vrcholovou kopanou, tréninkového hřiště na fotbal, krátké běžecké dráhy, dvou víceúčelových hřišť s umělým povrchem, hřiště pro pétanque a dětského hřiště. Součástí stavby bylo rovněž vybudování tribuny pro 335 sedících diváků a sportovního internátu pro mladé fotbalisty s kapacitou 45 lůžek. Zároveň došlo k vzniku nových parkovacích míst v sousedství areálu a k sadovým a terénním úpravám. Areál od svého otevření v únoru 2012 přilákal mnoho návštěvníků z řad profesionálních i amatérských sportovců a hostil řadu sportovních utkání. Celkové náklady na rozsáhlou rekonstrukci činily 113,6 mil. Kč (z toho dotace 57,4 mil. Kč).

Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u zimního stadionu

Výstavbou lávky došlo k přemostění řeky Orlice a doplnění stávající infrastruktury pro pěší a cyklisty. Vznikla tak cyklostezka a chodník pro pěší vedoucí od zimního stadionu přes řeku Orlici, kolem Univerzity až k Hradecké ulici. V současné době se jedná o významné nemotorové dopravní propojení, které zlepšilo dostupnost historického a společenského centra města a v neposlední řadě vedlo ke zvýšení bezpečnosti pěších a cyklistů. Zároveň se jedná o oceněný architektonický počin, kdy lávka získala titul v kategorii dopravních staveb Stavba roku Královéhradeckého kraje 2013 i německou cenu Verzinkerpreis, která se uděluje žárově pozinkovaným stavbám. Klenutá konstrukce pochází z dílny uznávaného architekta a univerzitního profesora v Cáchách Mirko Bauma. Lávka se za poslední měsíce opakovaně mění i v pomyslný most lásky, kdy na ní přibývají visací zámky symbolizující pevný vztah. Samotná realizace probíhala od července 2011 do června 2012, přičemž celkové náklady dosáhly 28,2 mil. Kč (z tohoto dotace 20,8 mil. Kč).

Revitalizace objektu továrny Vertex na Centrum celoživotního vzdělávání

Vytvoření nového sídla městské knihovny patřilo k nejvýznamnějším projektům města spolufinancovaným Evropskou unií. Průmyslovému komplexu vdechl nový život svým návrhem architekt a herec David Vávra. Přestože změny byly razantní a interiér i exteriér má novou moderní tvář, industriální duch nezmizel. Během rekonstrukce došlo ke změně využití chátrajícího objektu továrny Vertex na ústřední půjčovnu, referenční centrum, hudební a zvukovou knihovnu, dětské oddělení a několik stávajících poboček městské knihovny. Cílem projektu bylo zkvalitnit nabídku volnočasových aktivit pro obyvatele města Hradec Králové. Významnou součástí rekonstrukce bylo zřízení unikátních vnitřních prostor včetně vybavení odkazujícího na původní účel budovy. Tato technologicky náročná rekonstrukce probíhala od ledna 2011 do ledna 2013. Přestavba uspěla v soutěži Stavba roku Královéhradeckého kraje 2015, kdy si od porotců vysloužila čestné uznání . Celkové náklady dosáhly 190,7 mil. Kč (z tohoto dotace 129,9 mil. Kč).

Rekonstrukce Šimkových sadů

Cílem oprav Šimkových sadů bylo podpořit funkci parku, jakožto oblíbeného místa pro rekreaci a odpočinek občanů a návštěvníků města. Důraz byl kladen zejména na přírodní a kulturní potenciál místa. Mimo rozsáhlých obnov zeleně (vysázeno 350 stromů, 1500 keřů a 4000 trvalek), došlo k opravám cest a stezek pro bruslaře. Opravou prošel také původní objekt rotundy, vznikla dvě velká dětská hřiště a místa pro grilování. Jezírka v parku protínají nové lávky i mola a na odbahněném rybníku je v plánu půjčovna lodiček. Málo známou informací je, že v rámci projektu byla také realizována zahrada pro slabozraké, která slouží jako trenažer pohybu pro lidi se zrakovým postižením, nejvíce však dětem z nedaleké školky v Šimkově ulici. Je to také místo pravidelných a mládeži velice oblíbených studentských majálesů. Rozsáhlá oprava trvala od poloviny roku 2012 do podzimu roku 2013 a celkové náklady dosáhly 59,6 mil. Kč (z tohoto dotace 33,7 mil. Kč).

Rekonstrukce náměstí 28. října a ulic S. K. Neumanna a Dukelská

Dalším významným projektem města byla oprava vytížených ulic S. K. Neumanna, Dukelské a přilehlého náměstí 28. října. Cílem oprav bylo zajištění optimálního provozu v této části města včetně jeho moderního architektonického pojetí, s důrazem na obnovení průhledů na významné městské památky. Mimo samotné rekonstrukce povrchů bylo nutné vyměnit i řadu dosluhujících inženýrských sítí. Na náměstí byl také zřízen prostor tržnice a v celém území došlo k vytvoření pěší zóny s jízdními pruhy pro cyklisty. Rekonstrukce trvala od poloviny roku 2012 do konce roku 2013 a celkové náklady dosáhly 111,7 mil. Kč (z tohoto dotace 33,6 mil. Kč).

Park Skleněnka

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření volného prostoru v rušné části města, a to konkrétně ve vnitrobloku mezi ulicemi Hořická, Dukelská a Chelčického se zapojením upravených travnatých ploch, vzrostlé zeleně. Došlo tak k vytvoření infrastruktury pro plnění hlavní funkce vnitrobloku, kterou je především odpočinek a rekreace. Park byl obnoven ve druhé polovině roku 2014 a je určen ke krátkodobým běžným denním aktivitám. Kromě dětského hřiště byla upravena také travnatá plocha s osazením mobiliáře. Celkové náklady dosáhly 4,8 mil. Kč (z toho dotace 3,5 mil. Kč).

Rekonstrukce Bílé věže

Rekonstrukce této historické dominanty Hradce Králové probíhala od podzimu 2013 do jara 2015. Cílem bylo provedení stavebních úprav interiéru a exteriéru nemovité kulturní památky Bílá věž a dále nástavba objektu při úpatí věže. Nástavba nyní slouží jako pokladna, technologické zázemí pro instalované audiovizuální a světelné efekty a v neposlední řadě tudy vede nový vstup na vyhlídkovou věž. V interiéru věže bylo restaurováno stávající kamenné vřetenové i ocelové schodiště, hodinový stroj, zvon Augustin, opraven krov a zvonová stolice. Vnější i vnitřní plášť věže byly opraveny restaurátorským způsobem. Jedinečné je vnitřní uspořádání věže s mediálními panely, na kterých dochází k promítání zajímavých informací z historie Bílé věže i celého města Hradec Králové. Citlivá rekonstrukce Bílé věže získala prestižní cenu Grand Prix architektů 2016 a byla oceněna také speciální Cenou České komory inženýrů a techniků činných ve výstavbě v soutěži Stavba roku 2015. Celkové náklady rekonstrukce činily 57,1 mil. Kč (z toho dotace 31 mil. Kč).

Obnova litinového zábradlí a kamenných sloupků

V první polovině roku 2015 došlo k obnově poslední části historických litinových zábradlí a kamenných sloupků na hradeckých nábřežích. Obnova byla rozdělena na 4 etapy, přičemž ostatní 3 úseky byly již zrealizovány s podporou Ministerstva kultury ČR. Průzkumem stavu zábradlí byla zjištěna destruktivní poškození způsobující ztrátu originální hmoty. Cílem zásahu bylo dokončení opravu této kulturní památky podél labského břehu a odstranit negativní vlivy, které byly příčinnou postupné degradace zábradlí. Celkové náklady dosáhly 3,6 mil. Kč (z toho dotace 3 mil. Kč).

Infocentrum Hradec Králové

Nově zřízené infocentrum centralizuje informační a rezervační systémy pro občany města a jeho návštěvníky do jediné instituce a díky modernímu zázemí poskytuje služby na úrovni odpovídající třetímu tisíciletí. Infocentrum vzniklo v první polovině roku 2015 rekonstrukcí chátrající pobočky knihovny. Nové městské infocentrum nyní zabezpečuje komplexní informovanost občanů města v oblasti kulturní, sportovní a společenské nabídky akcí, atraktivit města, volnočasových aktivit a poskytuje také informace o dění na Magistrátu města Hradec Králové. Doplňkově jsou poskytovány služby prodeje informačních a orientačních materiálů, vstupenek a upomínkových předmětů vztahujících se k městu. Nově zrekonstruované prostory zároveň souží jako výstavní galerie. Celkové náklady dosáhly 52,4 mil. Kč (z toho dotace 23,3 mil. Kč).

Revitalizace území Slunná loučka

Jedná se o závěrečný projekt v rámci IPRM, jehož realizace proběhla v roce 2015. Nově vzniklá „Slunná loučka“ je volným rozšířením stávajícího komplexu plaveckého bazénu a Městských lázní a bude využívána převážně v letních měsících či za příznivého počasí. Součástí zázemí je sociální zařízení (toalety, převlékárna, místnost s přebalovacím pultem, úklidová místnost, sprcha), venkovní mlhoviště, dětská plocha na hraní, opalovací dřevěné plato, pítko, brodítko. Součástí stavby jsou také sadové úpravy a oplocení. Celkové náklady dosáhly 5,7 mil. Kč (z toho dotace 3,9 mil. Kč).

Vybavení sálu a prostor Filharmonie Hradec Králové

Během roku 2012 došlo k pořízení nového vybavení sálu a prostor Filharmonie Hradec Králové, zejména scénické technologie se světelným parkem a elektroakustikou. Modernizace technologií si vyžádala rovněž stavební úpravy portálu, odrazných desek, podhledů, bočních stěn a rekonstrukci silnoproudých a slaboproudých rozvodů. Celkové náklady dosáhly 24 mil. Kč (z toho dotace 8,3 mil. Kč).

Rekonstrukce Benešovy třídy

Mimo doposud uvedených projektů připravených a realizovaných v rámci IPRM „Centrum města = pól růstu a rozvoje“ došlo také k přípravě a financování IPRM „Revitalizace třídy E. Beneše“. Tento dlouhodobý záměr rekonstrukce Benešovy třídy patří mezi finančně nejnáročnější investiční akce města v posledních letech. Snahou je zatraktivnit toto významné veřejné prostranství, včetně jeho nového funkčního uspořádání. Díky rekonstrukci došlo k navýšení počtu parkovacích míst, řešena je bezbariérovost celého prostoru a kvalita prostoru obecně. Zároveň město podpořilo opravy bytových domů, tedy zkvalitnění bytového fondu na největším hradeckém sídlišti. Náklady na první etapu revitalizace veřejných prostranství dosáhly 204 mil. Kč, z čehož 61 mil. Kč pokryla dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu. Revitalizované území se rozkládá na více než 53.000 m2.

Součástí první etapy byly rovněž opravy bytových domů. Celkem bylo podáno 23 žádostí (SVJ, bytová družstva), přičemž realizováno a ukončeno bylo 22 z nich. Opravy se dotkly celkem 1.792 bytových jednotek, u kterých došlo, mimo zvýšeného komfortu bydlení a zhodnocení nemovitosti, i k úspoře spotřeby energie. Náklady na opravy bytových domů dosáhly 160 mil. Kč, přičemž dotace činila 64 mil. Kč. Celkové náklady na první etapu revitalizace Benešovy třídy překročily 364 mil. Kč a další etapy jsou v současné době připravovány.

Slovo závěrem

Integrované plány rozvoje města se staly základním rámcem navazujícím na celkovou vizi a strategii Hradce Králové. Díky IPRM mohlo Statutární město Hradec Králové využit podporu ze strukturálních fondů EU v období 2007-2013 (resp. 2015) v celkové výši 580 mil. Kč. Další evropské prostředky v částce přesahující 1,3 mld. Kč byly na území města investovány prostřednictvím jiných subjektů (kraj, univerzity, fakultní nemocnice a další).

V současné době jsou již všechny uvedené projekty IPRM stavebně i finančně ukončené. Naplno však běží příprava dalšího dotačního období EU 2014-2020 (resp. 2023), kde má Statutární město Hradec Králové příležitost získat další prostředky na svůj rozvoj. Nejdůležitějším dokumentem je tzv. Strategie ITI, která vychází ze specifických potřeb a problémů v Hradecko-pardubické aglomerace. Na její tvorbě se podíleli volení zástupci měst a obcí v území, úředníci, odborná veřejnost i další zájmové skupiny. Možnými projekty pro následující léta jsou systémy inteligentního řízení dopravy, výstavba dopravních terminálů či budování cyklostezek. Školy se mohou těšit na zřízení moderních odborných učeben zaměřených zejména na polytechnické vzdělávání. V oblasti životního prostředí se projekty zaměří například na dostavbu kanalizací a ochrany zdrojů pitné vody, vysoké školy zase posílí svoji spolupráci se soukromými firmami s důrazem na propojení výzkumné a aplikační aktivity.

Závěrem zbývá konstatovat, že město Hradec Králové aktivně využívá příležitostí, které Evropská unie nabízí prostřednictvím dotačních titulů. Díky úspěšnému čerpání mohlo být přistoupeno k realizaci řady investičních akcí v oblasti dopravních projektů, rekonstrukcí náměstí a ulic, oprav a výstavby veřejných budov, sportovišť a dalších. Přínosy a náklady členství České republiky v Evropské unii jsou v současnosti diskutovány na mnoha úrovních. Jak budou vypadat následující roky, záleží jen na nás.