Na této stránce naleznete seznam dokončených a aktuálně připravovaných projektů v gesci Jindřicha Vedlicha, náměstka pro rozvoj města Hradec Králové v letech 2010-2018.

„Pokud srovnáte Hradec Králové před mým nástupem do funkce náměstka primátora pro rozvoj města a nyní, zjistíte, že se jeho tvář velmi proměnila. Namátkou uvedu vybudování sportovního areálu Bavlna, rekonstrukci náměstí 28. října a nové řešení křižovatky Koruna a okolí, revitalizaci historických městských teras, obnovu náplavky na pravém břehu Labe, stavbu lávky přes Orlici u zimního stadionu, obnovu Šimkových sadů, architekty oceňovanou opravu Bílé věže, nové infocentrum či revitalizaci továrny Vertex na městskou knihovnu. To jsou ale jen vybrané velké projekty města, důležité jsou i četné rekonstrukce místních komunikací a chodníků, budování nových parkovacích míst na sídlištích, dětská a workoutová hřiště a další menší projekty. Za velký úspěch považuji i zefektivnění odpadové politiky města, jež rovněž spadá do mé gesce náměstka. Za posledních několik let se díky projektu Třídíme v Hradci podařilo snížit počet produkovaného komunálního odpadu až o polovinu a zároveň došlo k výraznému zvýšení množství vytříděného papíru, plastů a biomasy. Zde ale samozřejmě největší dík patří samotným Hradečákům, kteří nabídku města využili a do přistavených nádob velmi intenzivně třídí.

Je však pravda, že ne vše se podařilo dotáhnout do zdárného konce. Zejména rekonstrukce Velkého náměstí a křižovatky Mileta jsou důležité projekty, na kterých do značné míry závisí další rozvoj města. Bohužel přípravu těchto investičních akcí provází odpor úzké skupiny obyvatel, kteří opakovaně napadají správní řízení a stále tak odsouvají povolení těchto staveb. Je to velká škoda, když si uvědomíte, že město má kvalitní projekt i peníze na realizaci, avšak stavět nemůže. Jiná situace je na Benešově třídě, kde se nám podařilo zrekonstruovat střední část bulváru a další etapy se intenzivně připravují. V letošním roce bude požádáno o územní rozhodnutí, i když ani zde nebyla příprava snadná a dlouho se nedařilo získat souhlas posledního majitele dotčené nemovitosti. Samostatnou kapitolou je pak výstavba městského stadionu. O vybudování důstojného sportoviště se snažili už naši předchůdci, ale až za našeho působení na magistrátu se podařilo dojít k pravomocnému stavebnímu povolení a mohu s radostí oznámit, že v první polovině příštího roku bude zahájena výstavba“ hodnotí dvě volební období ve funkci Jindřich Vedlich, náměstek primátora pro rozvoj města.

 

Významná veřejná prostranství a budovy

Dům u Špuláků
Hasičská zbrojnice Březhrad
Obnova litinového zábradlí a kamenných sloupků na nábřeží
Oprava budovy Boni Pueri
Oprava budovy Muzea východních Čech (národní kulturní památka)
Oprava kostelíku sv. Mikuláše v Jiráskových sadech
Regenerace Benešovy třídy, 1. etapa
Rekonstrukce Bílé věže
Rekonstrukce Jižních teras a Teras pod Kanovnickými domy
Rekonstrukce náměstí 28. října a ul. S.K. Neumanna a Dukelská
Rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe
Renovace foyer Klicperova divadla
Revitalizace továrny Vertex na centrum celoživotního vzdělávání
Vybavení sálu a prostor Filharmonie Hradec Králové

Projekty v přípravě

Areál Vrbenského a Gayerových kasáren
Další etapy regenerace Benešovy třídy
Dům pro seniory Koželužna
Odlehčovací služba Honkova
Rekonstrukce areálu Hvězda
Rekonstrukce budovy Adalbertinum
Rekonstrukce Velkého náměstí
Rozšíření a obnova lesního hřbitova
Využití areálu letiště (dokončena studie)

 

Parky a zeleň

Městské lázně – Slunná loučka
Park Skleněnka
Rekonstrukce Šimkových sadů

Projekty v přípravě

Nové parky malého Labského náhonu – Pernštejnů, Sádky, Koželužna (získáno stavební povolení)
Retenční nádrž nad Biřičkou
Severní terasy a Žižkovy sady

 

Základní a mateřské školy

Modernizace 11 hradeckých základních škol
MŠ Plotiště – Sever, dětské hřiště
Přístavba objektu v Severní ulici pro účely Daneta
Úprava dopravního režimu ZŠ Štefcova
ZŠ Sever rozšíření hřiště a kamerového systému
ZŠ Svobodné Dvory – půdní vestavba
Výstavba mateřských škol Kukleny, Podzámčí, Svobodné Dvory, Úprkova

Projekty v přípravě

Přístavby, nástavby a modernizace odborných učeben u 5 základních škol v HK

 

Hřiště a sportoviště

Dopravní hřiště včetně zázemí
Dostavba sportovní haly Třebeš
Hřiště Farářství
Hřiště MŠ Kukleny
Hřiště MŠ Plotiště
Hřiště Slávia
Rekonstrukce všesportovního areálu Bavlna

Projekty v přípravě

Nový fotbalový stadion
Sportovní areál Svobodné Dvory
Sportovní hala Pouchov

 

Cyklostezky a komunikace

Cyklostezka Malšova Lhota – Stříbrný rybník
Cyklostezka Slatina – Černilov po k.ú.
Cyklostezka Třebeš – Vysoká nad Labem (bude zprovozněna v listopadu)
Křižovatka Koruna a přilehlé území
Lávka pro pěší a cyklisty u Zimního stadionu
Rekonstrukce tř. ČSA
Ulice Dědkova, Štolbova, Slunečná, Palackého

Projekty v přípravě

Asfaltová stezka Zděná Bouda – lesní hřbitov
Cyklostezka a komunikace Tesco – Makro
Cyklostezka HK – Stěžery
Cyklostezka Jana Černého, další etapy
Cyklostezka Piletice – Pouchov – Rusek  (získáno stavební povolení na část do Piletic)
Cyklostezka Plácky – Třebeš
Další rozšíření bezbariérových tras na území města
Inteligentní dopravní systém
Křižovatka Mileta
Nová lávka u Aldisu (získáno stavební povolení)
Osvětlení Stříbrný rybník – Svinary (získáno stavební povolení)
Parkovací dům u fakultní nemocnice
Přestupní uzel Fortna
Rekonstrukce Brněnské ulice a Svatováclavského náměstí
Rekonstrukce ulic Pospíšilova, Pražská, Hlavní, Fr. Žaloudka
Rekonstrukce ulice K Labi a části ul. Machkova
Stezka pro chodce a cyklisty k Ternu
Stezka pro chodce a cyklisty na sídliště Plachta